Q&A opheffen SPE en overgang Centraal Beheer APF

 1. Waarom heeft Pensioenfonds Equens voor Centraal Beheer APF gekozen?
 2. Is er bij equensWorldline en Stichting Pensioenfonds Equens ooit sprake geweest van een andere voorkeur dan Centraal Beheer APF?
 3. Wat zijn zaken waar jullie als partijen niet op 1 lijn zaten?
 4. Wat zijn de voor- en nadelen van het overdragen van onze pensioenaanspraken naar Centraal Beheer APF?
 5. Waar moeten we advies over geven over 23 september?
 6. Betaalt de werkgever te weinig premie?
 7. Wat gaat er voor ons veranderen?
 8. Blijft mijn pensioenuitkering hetzelfde?
 9. Ik bouw nu ergens anders pensioen op. Kan ik mijn pensioen ook naar mijn nieuwe pensioenuitvoerder overdragen?
 10. Ik ben arbeidsongeschikt, verandert er iets voor mij?
 11. Ik heb net mijn pensioen aangevraagd bij SPE, wat gebeurt daar mee?
 12. We horen dat het slecht gaat met pensioenfondsen en dat er misschien gekort gaat worden, heeft dat bij ons nog invloed op de overgang?
 13. Wat zijn de volgende stappen in het proces?
 14. Wat als het allemaal niet lukt om alles voor 1 januari gereed te krijgen of als er bezwaar komt vanuit bijvoorbeeld DNB?
 15. Wie mogen er naar de bijeenkomst komen en advies geven?
 16. Heeft de overgang invloed op de dekkingsgraad?
 17. Hoe gaat het belanghebbendenorgaan er straks uit zien?
 18. Hoe zit het met het opbouwpercentage?
 19. Waarom krijgen wij geen vakantiegeld bij ons pensioen?
 20. Wat kost de overgang naar Centraal Beheer APF en wat levert het op?
 21. Wat is een premiedekkingsgraadbeleid en hoe werkt het straks bij Centraal Beheer APF?
 22. Waarom vindt het bestuur het premiedekkingsgraadbeleid zo belangrijk?
 23. Waarom is het nu nodig om een premiedekkingsgraad beleid in te voeren, we hebben het altijd zonder gedaan?
 24. Verandert de pensioenregeling door overgang naar Centraal Beheer APF?
 25. Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
 26. Wat merk ik van de ‘verhuizing’ van SPE naar Centraal Beheer APF?
 27. Kan ik controleren of Centraal Beheer APF mijn pensioen goed heeft overgenomen?
 28. Wat houdt het in, beëindigen van SPE?
 29. Wat doet het bestuur van SPE met geld dat over is?
 30. Wie besluit er over de pensioenregeling in de toekomst?
 31. Wat is precies de rol van het belanghebbendenorgaan?
 32. Tot wanneer blijft de website van Pensioenfonds Equens bereikbaar?
 33. Hoe is Centraal Beheer APF georganiseerd?
 34. Wat waren de uitvoeringskosten bij SPE en wat worden die bij Centraal Beheer APF?
 35. Vanaf wanneer kunnen we inloggen op de website van Centraal Beheer APF?
 36. Zijn de verzekeraar Centraal Beheer en Centraal Beheer APF hetzelfde?
 37. Hoe betrekt Centraal Beheer APF de deelnemers en pensioengerechtigden?

1. Waarom heeft Pensioenfonds Equens voor Centraal Beheer APF gekozen?

De keuze voor Centraal Beheer APF is gemaakt op basis van meerdere criteria waaronder toekomstbestendigheid en kosten. Het bestuur is van mening dat met de keuze voor Centraal Beheer APF de belangen van alle deelnemers en pensioengerechtigden optimaal worden gewaarborgd.

2. Is er bij equensWorldline en Stichting Pensioenfonds Equens ooit sprake geweest van een andere voorkeur dan Centraal Beheer APF?

De keuze voor Centraal Beheer APF is na een intensief en zorgvuldig proces, waarbij tal van opties zijn onderzocht, tot stand gekomen. Zowel equensWorldline als werkgever en Pensioenfonds Equens hebben bij de keuze voor een fonds steeds de belangen van de deelnemers voorop gesteld. Beide partijen zijn blij met de uiteindelijk gemaakte keuze door verleden en heden bij elkaar te houden. De keuze voor Centraal Beheer APF wordt gesteund door de Ondernemingsraad, de Bonden en de werkgever.

3. Wat zijn zaken waar jullie als partijen niet op 1 lijn zaten?

Het gaat vooral om hoe de opbouw van nieuw pensioenen plaatsvindt in de kring: voor welk deel komt dit uit de premie en welk deel komt uit de beleggingen en het opgebouwde vermogen? Daarover zijn nu duidelijke afspraken gemaakt.

4. Wat zijn de voor- en nadelen van het overdragen van onze pensioenaanspraken naar Centraal Beheer APF?

Bij beëindiging van het fonds moeten de opgebouwde rechten bij een ander fonds ondergebracht worden. Het voordeel van beëindigen en onderbrengen bij Centraal Beheer APF is dat we schaal vergroten en daarmee kosten besparen en kostenstijgingen voorkomen. Als klein fonds wordt het steeds lastiger te voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan pensioenfondsen. Nadeel is dat het toekomstige fonds minder “eigen” is. Er is een algemeen bestuur waar geen werknemers van equensWorldline of Paysquare of pensioengerechtigden van Pensioenfonds Equens in zitten.

5. Waar moeten we advies over geven over 23 september?

We vragen alleen advies over het voornemen van het bestuur om Pensioenfonds Equens te beëindigen. Over de overgang naar Centraal Beheer APF vragen we geen advies. Wel ontvangt u tijdens de bijeenkomst van 23 september daar meer informatie over. We hebben het Verantwoordingsorgaan advies gevraagd over de overgang naar Centraal Beheer APF.

6. Betaalt de werkgever te weinig premie?

Er zijn wettelijke regels over de berekening van de premie. Alleen de afgelopen jaren is gebleken dat de premie die is afgesproken in de cao niet voldoende is om het fiscaal maximum opbouwpercentage van 1,875% te financieren. Dan moet het opbouwpercentage verlaagd worden. Zo sluit het opbouwpercentage aan op de premie.

7.Wat gaat er voor ons veranderen?

De uitvoering van de pensioenregeling gaat naar Centraal Beheer APF. Zij beheren uw pensioen, voeren wijzigingen door en keren de pensioenuitkeringen uit. De pensioenregeling, of de hoogte van de pensioenuitkeringen veranderen niet.

8.Blijft mijn pensioenuitkering hetzelfde?

Ja, uw bruto pensioenuitkering blijft gelijk. Het netto bedrag kan veranderen door wijzigingen in de belastingwetgeving maar dat is geen gevolg van de overgang. U ontvangt over de overgang nog nadere informatie.

9. Ik bouw nu ergens anders pensioen op. Kan ik mijn pensioen ook naar mijn nieuwe pensioenuitvoerder overdragen?

Ja, u kunt bij uw nieuwe pensioenuitvoerder een waardeoverdracht aanvragen. Zij informeren u dan over de procedure en voorwaarden.

10. Ik ben arbeidsongeschikt, verandert er iets voor mij?

Nee, als u recht hebt op premievrijstelling en geen premie hoeft te betalen voor uw pensioen, dan heeft de overgang naar Centraal Beheer APF daar geen invloed op. Uw rechten blijven hetzelfde en de voorwaarden ook. Ook als u van Pensioenfonds Equens een WAO-hiaatuitkering ontvangt, wordt die door Centraal Beheer APF ongewijzigd voortgezet.

11. Ik heb net mijn pensioen aangevraagd bij SPE, wat gebeurt daar mee?

Die aanvragen handelen we gewoon af. U hoeft niets opnieuw aan te vragen of te regelen. Als het niet lukt om zaken voor de overgang af te handelen dan dragen we ze zorgvuldig over aan Centraal Beheer APF.

12. We horen dat het slecht gaat met pensioenfondsen en dat er misschien gekort gaat worden, heeft dat bij ons nog invloed op de overgang?

Ook de financiële positie van Pensioenfonds Equens is de afgelopen maanden verslechterd door de lage rente. Dit heeft geen invloed op de overgang. Ook is het korten van pensioenen bij ons nog niet aan de orde. Dit komt in beeld als onze beleidsdekkingsgraad langere tijd lager is dan 100%. Hieronder zie je de verloop van onze dekkingsgraden. Hier vindt u een toelichting op de verschillende dekkingsgraden.

2019  
Maand Marktwaarde dekkingsgraad Dekkingsgraad UFR standaard Beleidsdekkings graad
januari 107,0% 110,4% 112,0%
februari 108,8% 111,5% 111,8%
maart 107,7% 111,1% 111,7%
april 108,7% 112,0% 111,7%
mei 105,7% 109,5% 111,4%
juni 105,4% 109,7% 111,2%
juli 104,6% 109,5% 110,9%
augustus 101,5% 108,1% 110,5%

13. Wat zijn de volgende stappen in het proces?

De overgang naar het Centraal Beheer APF is nog onder voorbehoud van advies van het verantwoordingsorgaan en beoordeling door De Nederlandsche Bank. Op 23 september wordt er een bijeenkomst voor de deelnemers georganiseerd. Als alle formele processen zijn afgerond kan de overgang naar Centraal Beheer APF worden uitgevoerd. Pensioenfonds Equens gaat zich daarna voorbereiden op de opheffing van het fonds.

14. Wat als het allemaal niet lukt om alles voor 1 januari gereed te krijgen of als er bezwaar komt vanuit bijvoorbeeld DNB?

Dan zal het bestuur het fonds uiteraard niet opheffen en blijft het bestuur net als nu de opgebouwde aanspraken en het vermogen goed beheren. Maar dit zal altijd uitstel betreffen en geen ‘afstel’.

15. Wie mogen er naar de bijeenkomst komen en advies geven?

Iedereen die mag komen heeft een uitnodiging in de brievenbus gehad. De uitnodiging is uw toegangsbewijs.

16. Heeft de overgang invloed op de dekkingsgraad?

Ja, de overgang naar Centraal Beheer APF heeft invloed op de dekkingsgraad. Dit komt vooral omdat Centraal Beheer APF andere grondslagen gebruikt om de waarde van de pensioenverplichtingen te bepalen. Wat de invloed precies is weten we nog niet. We zijn hier nog met het APF in overleg en we gaan u hierover nader informeren.

17. Hoe gaat het belanghebbendenorgaan er straks uit zien?

Dat weten we nu nog niet precies, de komende tijd gaan we samen met Centraal beheer APF bekijken hoe we dat het beste kunnen vormgeven. Belangrijk is te melden dat de samenstelling van het belanghebbendenorgaan moet passen binnen de wettelijke kaders.

18. Hoe zit het met het opbouwpercentage?

Bij de huidige premieafdracht van 25,95% en de huidige rentestand is een opbouwpercentage van 1,59 te hoog. Aan de andere kant is in de pensioenregeling opgenomen dat naar een percentage van 1,875 wordt gestreefd, dus het is noodzakelijk dat hierover goed met de deelnemers wordt gecommuniceerd.

19. Waarom krijgen wij geen vakantiegeld bij ons pensioen?

Tijdens uw werkzame periode krijgt u vakantiegeld waarover u ook pensioen opbouwt. In uw maandelijkse pensioenuitkering is het vakantiegeld inbegrepen. Het wordt dus niet apart uitgekeerd. U krijgt elke maand bij uw pensioen een stukje vakantiegeld.

20. Wat kost de overgang naar Centraal Beheer APF en wat levert het op?

De overgang naar Centraal Beheer APF heeft als groot voordeel dat de pensioenregeling in een groter geheel wordt uitgevoerd, waardoor deelnemers profiteren van schaalvoordelen. Dit uit zich in de kosten per deelnemer. Bij SPE waren deze kosten in de afgelopen jaren ongeveer € 500 per deelnemer. De verwachting is dat deze kosten in de komende jaren zouden stijgen, o.a. als gevolg van complexere regelgeving. Bij Centraal Beheer APF worden de pensioenuitvoeringskosten zo’n € 400 per deelnemer. Dit levert een besparing op van ongeveer € 100.000 per jaar. De overgang naar Centraal Beheer APF kost eenmalig advies- en transitiekosten. Daarnaast brengt het opheffen van het fonds kosten met zich mee.

21. Wat is een premiedekkingsgraadbeleid en hoe werkt het straks bij Centraal Beheer APF?

Een premiedekkingsgraadbeleid zorgt ervoor dat premie en opbouwpercentage in een bepaalde mate op elkaar aansluiten. Het premiedekkingsgraadbeleid van SPE bepaalt dat in 2021 de premie minimaal 95% van de kosten van de opbouw moet dekken, in 2022 is dat 100% en in 2023 105%. Dit beleid gaat mee naar de kring equensWorldline bij Centraal Beheer APF.

22. Waarom vindt het bestuur het premiedekkingsgraadbeleid zo belangrijk?

Het premiedekkingsgraadbeleid zorgt ervoor dat de opgebouwde pensioenen van alle deelnemers naar het oordeel van het bestuur voldoende beschermd zijn, dus dat de opbouw van pensioen niet ten koste gaat van de al opgebouwde pensioenen.

23. Waarom is het nu nodig om een premiedekkingsgraad beleid in te voeren, we hebben het altijd zonder gedaan?

De rente is al een paar jaar heel laag en daardoor wordt de prijs voor pensioenopbouw steeds hoger. Als de prijs (veel) hoger wordt en de premie wordt voor een aantal jaar vastgezet als onderdeel van de cao, dan moet er steeds goed naar de haalbare opbouw gekeken worden. Het premiedekkingsgraadbeleid bewaakt de verhouding tussen kosten nieuwe opbouw en ‘oud geld’. Als nieuwe opbouw wordt gefinancierd uit de liggende reserve worden daardoor slapers, pensioengerechtigden en ook actieven zelf benadeeld. Premiedekkingsgraadbeleid draagt bij aan evenwichtige belangenafweging.

24. Verandert de pensioenregeling door overgang naar Centraal Beheer APF?

Als je kijkt naar de opgebouwde pensioenen, dan blijft de pensioenregeling nagenoeg gelijk. Er wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op keuzes die je kunt maken op de pensioendatum.

Voor actieve deelnemers wijzigt de pensioenregeling wel. Hierover zal de werkgever meer informatie verstrekken.

25. Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?

We kunnen ons goed voorstellen dat bij u de nodige vragen leven over de aanstaande overdracht van uw pensioen. Op www.pensioenfondsequens.nl vindt u meer informatie. Voor vragen over uw pensioen kunt u vanaf 1 januari 2020 terecht bij Centraal Beheer APF via (033) 721 4717 en klantteam@centraalbeheerapf.nl. Je kunt dan niet meer terecht bij SPE.

26. Wat merk ik van de ‘verhuizing’ van SPE naar Centraal Beheer APF?

SPE en Centraal Beheer APF zijn al druk bezig om ‘de verhuizing’ voor te bereiden. Dit is een zorgvuldig proces en als alles volgens plan verloopt, dan merkt u er weinig van. Vanaf januari 2020 kunt u bij Centraal Beheer APF terecht met uw vragen over uw pensioen. Ook zal uw uitkering vanaf januari 2020 door Centraal Beheer APF worden uitbetaald.

27. Kan ik controleren of Centraal Beheer APF mijn pensioen goed heeft overgenomen?

Een aantal maanden na de overgang van de pensioenen (waarschijnlijk Q2 2020) ontvangt u van SPE een brief waarin staat welke pensioenen we aan Centraal Beheer APF hebben overgedragen. Als Centraal Beheer APF klaar is met het inrichten van de administratie informeren zij u over de pensioenen die zij in de administratie hebben opgenomen. U kunt dus zelf nagaan of ‘de verhuizing’ goed is gegaan.

28. Wat houdt het in, beëindigen van SPE?

Als de overdracht aan Centraal Beheer een feit is, is het fonds ‘in liquidatie’. Dit houdt in dat het bestuur – die dan vereffenaars heten – alle verplichtingen die SPE nog heeft gaat afwikkelen. Als dat gedaan is kan SPE worden ontbonden en houdt op te bestaan. Bij dit proces kijken het verantwoordingsorgaan van SPE, de accountant en De Nederlandsche Bank mee.

29. Wat doet het bestuur van SPE met geld dat over is?

Het bestuur gaat eerst alle verplichtingen van SPE afwikkelen. Als dan blijkt dat er geld over is, dan wordt dit overgemaakt naar Centraal Beheer APF in de Kring equensWorldline.

30. Wie besluit er over de pensioenregeling in de toekomst?

De pensioenregeling kan wijzigen doordat cao-partijen besluiten dat de regeling anders wordt. Ook kan het bestuur van Centraal Beheer APF de regeling aanpassen omdat er wettelijke wijzigingen zijn. In alle gevallen geeft het belanghebbendenorgaan van Kring equensWorldline zijn oordeel over de wijziging in de pensioenregelingen.

31. Wat is precies de rol van het belanghebbendenorgaan?

Het belanghebbendenorgaan kijkt mee bij belangrijke beleidsbesluiten die het bestuur van Centraal Beheer wil nemen en die betrekking hebben op Kring equensWorldline. Zo kan het belanghebbendenorgaan advies geven over een wijziging van het pensioenreglement of het communicatiebeleid. Het belanghebbendenorgaan moet goedkeuring geven aan het beleggingsbeleid en het premiebeleid. Ook moet het belanghebbendenorgaan instemmen met een eventuele uitbreiding van Kring equensWorldline.

Alle bevoegdheden van het belanghebbendenorgaan liggen vast in een reglement. Dit reglement kunt u binnenkort op de website van Centraal Beheer APF downloaden.

32. Tot wanneer blijft de website van Pensioenfonds Equens bereikbaar?

De website blijft bereikbaar totdat Pensioenfonds Equens is opgeheven. Wel zal de Pensioenplanner vanaf 2020 niet meer bereikbaar zijn. Informatie over het opgebouwde en op te bouwen pensioen vindt u vanaf 2020 op de website van Centraal Beheer APF: https://centraalbeheerapf.nl/

33. Hoe is Centraal Beheer APF georganiseerd?

Onderstaande afbeelding laat zien hoe Centraal Beheer APF georganiseerd is:

Het bestuur voert het beleid uit. De Raad van Toezicht houdt hierop toezicht. Voor de equensWorldline kring wordt een belanghebbendenorgaan ingericht met vertegenwoordigers van deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever(s). Samen met de vertegenwoordigers vanuit de Pensioenfondsenkring(en) en de Eigen Kring(en) is er een Kringoverstijgend Medezeggenschapsorgaan (KOM).

Het bestuursbureau ziet toe op de afspraken met onze partners. Zoals de administrateur, vermogensbeheerder, herverzekeraar, actuaris en accountant.

Op de website van Centraal Beheer APF staat een uitgebreide toelichting: https://centraalbeheerapf.nl/wie-zijn-we/governance/

34. Wat waren de uitvoeringskosten bij SPE en wat worden die bij Centraal Beheer APF?

Bij SPE waren de kosten per deelnemer de afgelopen jaren als volgt:

2014 2015 2016 2017 2018
Kosten per deelnemer 449 484 385 498 484

Over de kosten per deelnemer bij CB APF hebben we duidelijke afspraken. Dit is allemaal vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. De kosten voor uitvoering van de pensioenregeling zijn becijferd op ongeveer € 400 per deelnemer.

35. Vanaf wanneer kunnen we inloggen op de website van Centraal Beheer APF?

Actieve deelnemers krijgen vanaf 1 januari 2020 toegang tot het portal. Vanaf dat moment is de toekomstige pensioenopbouw te raadplegen. Als de administratie van de opgebouwde pensioenen is overgedragen komt daar het verleden bij. U krijgt van Centraal Beheer APF bericht als het zo ver is.

Gewezen deelnemers en pensioengerechtigden krijgen toegang tot hun persoonlijke portal als de administratie van de opgebouwde pensioenen is overgedragen. U krijgt van Centraal Beheer APF bericht als het zo ver is.

36. Zijn de verzekeraar Centraal Beheer en Centraal Beheer APF hetzelfde?

Nee, het zijn volledig gescheiden ondernemingen. Er worden door Centraal Beheer APF geen gegevens aan anderen verstrekt, dus ook niet aan de verzekeraar Centraal Beheer.

37. Hoe betrekt Centraal Beheer APF de deelnemers en pensioengerechtigden?

Centraal Beheer APF vindt het contact met de achterban van Kring equensWorldline erg belangrijk. Dat gebeurt enerzijds via het Belanghebbendenorgaan. Hierin zitten (ex-)collega’s van equensWorldine. Daarnaast maakt Centraal Beheer APF vaak gebruik van testpanels om vernieuwingen aan de website uit te testen. Ook willen de werkgever en Centraal Beheer APF in de loop van 2020 samen weer een aantal presentaties geven voor alle deelnemers.

Comments are closed.