Reactie op rapport visitatiecommissie

In maart ontving het bestuur het rapport van de visitatiecommissie. Dat rapport is voor ons een belangrijk instrument om ons werk te toetsen. Aanbevelingen nemen we dan ook serieus. Dat wil niet zeggen dat we alle aanbevelingen een op een overnemen. Hoe gaan we als bestuur om met het rapport? Welke aanbevelingen nemen we over en welke niet? En waarom doen we dat zo?

Op een lijn over risicobeheersing, governance en beleggingsbeleid

De visitatiecommissie is over het algemeen tevreden over de onderwerpen risicobeheersing, governance en beleggingsbeleid. De verbeterpunten die de commissie genoemd heeft op die gebieden, nemen we ter harte. Zo gaan we onderzoeken of onze risicobeheersing strenger moet worden ingevuld. De commissie spreekt over een zorgvuldig opgezet beleggingsbeleid. Zij stelt voor om periodiek te evalueren of het mandaat dat onze vermogensbeheerder Schroders heeft voor het beleggen van het vermogen van het fonds, past bij de daadwerkelijke benutting. Dit vinden we als bestuur zeker belangrijk want zij beheren een belangrijk deel van onze beleggingen. Dan is het nodig om van tijd tot tijd vast te stellen of de afspraken nog passend zijn en of ze goed worden nagekomen. Daarom toetst de beleggingsadviescommissie het mandaat al periodiek.

De visitatiecommissie hamert verder op een goed fall back scenario voor het APF. Het spreekt voor zich dat wij hier al hoge prioriteit aan geven nu het APF niet van de grond is gekomen.

Verschil in inzicht over communicatie

De visitatiecommissie vindt het nieuwe communicatiebeleidsplan bescheiden en de doelgroepen onvoldoende beschreven. Verder noemt de commissie het contact met het verantwoordingsorgaan niet optimaal. Als bestuur betreuren we het beeld dat de visitatiecommissie schetst. Het communicatiebeleid is in het afgelopen jaar serieus opgepakt, zowel met het opstellen van een communicatiebeleidsplan als met het intensiveren van de communicatie met de doelgroepen. We hebben in 2015 nieuwe middelen ingezet om te communiceren met deelnemers en gepensioneerden. Dit blog is er een voorbeeld van, maar ook hebben we bijeenkomsten met de achterban op de agenda staan en een communicatiepanel opgericht. Het bestuur is tevreden met de nieuwe doelgroepsegmentatie. We hebben nu niet alleen de welbekende doelgroepen – deelnemers, gepensioneerden en slapers – maar kijken ook naar de betrokkenheid en het belang van de deelnemers. Door informatie aan te bieden op meerdere niveaus maken we het voor onze achterban eenvoudig om informatie te zoeken die aansluit bij hun interesse- en kennisniveau. Wij vinden dit passen bij onze deelnemers en gepensioneerden, die overwegend een HBO of academisch denkniveau hebben.

Communicatie blijft ook dit jaar hoog op de agenda staan. Ook of misschien moet ik zeggen juist met het verantwoordingsorgaan. Het communicatiebeleidsplan hebben we vorig jaar gelijktijdig aan het bestuur en het VO gepresenteerd. En ook dit jaar zullen we het VO om advies vragen bij het herzien van het communicatiebeleidsplan.

De volledige reactie op het rapport van de visitatiecommissie vind je in het jaarverslag dat we in juni op de website publiceren.

 

Comments are closed.