Nieuwe afspraken voor een toekomstbestendige pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Equens (SPE), equens-Worldline en Paysquare hebben in het verleden afspraken gemaakt over de pensioenregeling, hoe die wordt uitgevoerd en welke premie daarvoor wordt betaald. Deze afspraken lopen eind dit jaar af.

De uitvoering van de pensioenregeling
Aan de ene kant gaat het om afspraken over de inhoud van de pensioenregeling zoals die vanaf 2019 gaat gelden. De onderhandelingen daarover zijn voorbehouden aan de werkgevers en de betrokken vakbonden. Aan de andere kant moet elke werkgever ervoor zorgen dat de uitvoering van de (nieuwe) pensioenregeling wordt ondergebracht bij een pensioenuitvoerder. Hierover moet de werkgever afstemmen met de ondernemingsraad. In de huidige cao staat dat de vakbonden betrokken worden bij afspraken over de uitvoering van de pensioenregeling. Op dit moment voert SPE de pensioenregeling uit.

Onderzoek naar mogelijkheden voor de uitvoering van de pensioenregeling
equensWorldline overweegt de pensioenregeling in de toekomst niet langer onder te brengen bij SPE, maar onder te brengen bij een andere partij. Het bestuur van SPE wil gelijktijdig onderzoeken of ook de al opgebouwde pensioenen overgeheveld kunnen worden naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Een eventuele overdracht van pensioenaanspraken moet zeer zorgvuldig worden voorbereid. Ook moeten er duidelijke afspraken over worden gemaakt. Niet alleen het pensioenbestuur en het verantwoordingsorgaan letten hier op, maar ook De Nederlandsche Bank kijkt mee.

Gezamenlijk optrekken als het kan
De verwachting is dat er betere contractafspraken gemaakt kunnen worden wanneer alle partijen gezamenlijk optrekken. Daarom zijn werkgever, vakbonden, ondernemingsraad en pensioenfonds nu in gesprek met elkaar over de pensioenregeling en de uitvoering ervan. Zowel werkgever, ondernemingsraad als pensioenfonds laten zich hierbij door eigen externe deskundigen begeleiden.

Wij streven naar een zo goed mogelijk pensioenresultaat voor iedereen
Het pensioenfondsbestuur vindt het belangrijk om te zorgen voor het best mogelijke pensioenresultaat voor alle belanghebbenden van het pensioenfonds. Dat betekent dat niet alleen de belangen van de werkgevers en de huidige werknemers wordt meegenomen in de besluitvorming, maar ook de belangen van de voormalige deelnemers en pensioengerechtigden moeten worden meegewogen.

Comments are closed.