Investment beliefs: blijven geloven in je eigen koers, ook als het tegenzit

Politieke, economische en sociale ontwikkelingen, in Europa en op wereldniveau; ze hebben allemaal invloed op onze pensioenen. Brexit, de vluchtelingenstroom en dalende rentes: zomaar een paar recente voorbeelden. Het zijn allemaal ontwikkelingen om rekening mee te houden maar niet om ons beleggingsbeleid op te baseren. Aan ons als beleggingsadviescommissie de taak om ook in woelige tijden te zorgen voor een goed beleggingsbeleid. Dat betekent: een heldere koers voor een langere periode. Daarvoor werken we met beleggingsovertuigingen, de zogeheten investment beliefs.

Basis voor beleggingsbeleid

Investment beliefs zijn de basis voor het beleggingsbeleid. Ze geven een kader bij het beoordelen van nieuwe beleggingsmogelijkheden en bij het formuleren van de opdracht aan de vermogensbeheerders. Zo voorkomen we ad-hoc beslissingen. In de investment beliefs beschrijven we hoe wij denken dat financiële markten werken en hoe we daar als fonds zo goed mogelijk op kunnen inspringen om rendement te maken en risico’s te beperken. De beliefs zijn overkoepelend. Ze sluiten aan bij de missie van het fonds als geheel. De investment beliefs zijn opgesteld door de beleggingsadviescommissie met hulp van onze externe adviseur en door het bestuur bediscussieerd en vastgesteld. Jaarlijks wordt het beleggingsbeleid in het kader van de jaarverslaglegging getoetst aan de wettelijke regels.

Nominaal pensioen én rendement

SPE richt zich meer op een nominaal pensioen dan op een inflatiebestendig pensioen. Dat betekent een behoudend beleggingsbeleid. Voor een inflatiebestendig pensioen zouden we meer risico moeten nemen. Dat betekent dat de kans op stijging van de pensioenen maar ook de kans op kortingen groter is. Kortingen willen we liefst voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat verlies voor mensen pijnlijker is dan dat winst plezierig is. Daarbij zijn de regels waar het fonds zich aan moet houden vooral gericht op nominale verplichtingen. Toch willen we ook de pensioenen compenseren voor inflatie. Daarvoor is het nodig om beleggingsrisico te nemen. Voor deze twee moeilijk verenigbare doelen – nominaal pensioen en inflatiebestendig pensioen – hebben we twee portefeuilles, een matchingportefueille voor het beschermen van de nominale pensioenen en een rendementsportefeuille voor het maken van rendement. De investment beliefs zijn dus belangrijk op een niveau die de invulling van portefeuilles overstijgt. Maar ook bij het invullen van de afzonderlijke portefeuilles spelen ze een rol.

Huidige resultaten hebben geen invloed op de investment beliefs

2015 was geen goed jaar voor de beleggingen. Het resultaat op zowel de matchingportefeuille als de returnportefeuille beleggingen waren negatief en gaven een totaalresultaat van -1,8%. Het rendement op obligaties, grondstoffen en valuta’s was negatief. Aandelen hebben een positieve bijdrage geleverd maar niet voldoende om per saldo een positief rendement te halen. Investment beliefs zeggen iets over algemene uitgangspunten, niet over het punt waarop de markt zich bevindt. Er staat dus niets in over het huidige niveau van de rente maar wel of we vinden dat we rente kunnen voorspellen, los van het niveau waarop de rente staat. Wij denken dat we dat niet kunnen en daarom dekken we renterisico in principe helemaal af. Het zou merkwaardig zijn als we de belief zouden veranderen in de overtuiging dat we weten wat de rente gaat doen. De resultaten van de beleggingen hebben dan ook geen invloed op de investment beliefs. Wel moeten we de beliefs periodiek herijken. Nu blijkt dat we niet opgaan in een Algemeen Pensioenfonds met Kasbank en Van Lanschot, en voorlopig op eigen kracht verder gaan, is het goed om te kijken of de uitgangspunten van het fonds nog kloppen. De investment beliefs hebben we daarom opnieuw tegen het licht gehouden. Het gaat dan om een aanscherping en explicitering. Maar het zal nooit tot een radicale verandering leiden. Met de investment beliefs zetten we een koers uit waarin we geloven, ook als het tegenzit.

Comments are closed.