Klachten

Klachten over toepassing en uitvoering van de regeling

Klachten over de toepassing en uitvoering van de pensioenreglementen kunt u indienen bij Blue Sky Group, pensioenuitvoerder van Stichting Pensioenfonds Equens. Stuur een e-mail naar Blue Sky Group : PensioenserviceEquens@BlueSkyGroup.nl .
Het is ook mogelijk om een brief te sturen naar de Blue Sky Group.

Blue Sky Group neemt de klacht in behandeling op basis van klachten en geschillenregeling.

De Ombudsman Pensioenen

Indien de afhandeling van klacht door de Blue Sky Group, cq het bestuur van Stichting Pensioenfonds Equens niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman. De Ombudsman is een onafhankelijke instelling die klachten of geschillen over de uitvoering van het pensioenreglement behandelt. Het is verstandig om eerst te kijken of de Ombudsman uw klacht in behandeling kan nemen. Daarover kunt u telefonisch informatie inwinnen op 070 – 3 499 620.

Klokkenluidersregeling 

In de Gedragscode van SPE is de klokkenluidersregeling opgenomen. De regeling is bestemd voor aan het pensioenfonds verbonden personen en maakt het mogelijk om (anoniem) misstanden te melden. Misstanden kunnen worden gemeld bij de vertrouwenspersoon van SPE: Erik Klijn. De vertrouwenspersoon bepaalt vervolgens of de misstand ernstig genoeg is om verdergaand onderzoek in te stellen. Het pensioenfonds draagt er zorg voor dat de klokkenluider op geen enkele wijze in zijn positie bij het pensioenfonds benadeeld wordt.

Onder misstanden vallen onder meer:

  • bewuste schending van wet- en regelgeving;
  • bewust onjuist informeren van publieke organen;
  • schending van binnen het pensioenfonds geldende gedragsregels;
  • fraude, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal.

De volledige klokkenluidersregeling – waarin alle misstanden en procedures staan beschreven – is te vinden in bijlage 3 van de Gedragscode.

Meldpunt Autoriteit Financiële Markten

Het Meldpunt AFM registreert klachten die te maken hebben met onjuiste informatievoorziening over uw pensioen. De AFM kan besluiten om naar aanleiding van de klacht onderzoek te doen naar het pensioenfonds, maar behandelt geen belangen van individuen.

Comments are closed.