Financiële positie van het fonds

Pensioenfonds Equens is in liquidatie. De pensioenen zijn overgedragen aan Centraal Beheer APF.  

 

Pensioenfondsen moeten zorgen dat ze nu en in de toekomst genoeg geld in kas hebben om de pensioenen uit te keren. Dit geldt natuurlijk ook voor SPE. Hoe gezond het pensioenfonds is, meten we aan de hand van de dekkingsgraad. Op deze pagina gaan we dieper in op onze financiële positie en de invloed daarvan op je pensioen.

Vermogen en verplichtingen
Wat is indexatie?
Wat gebeurt er als er langere tijd niet geïndexeerd wordt?
Hoe ziet de toekomst er uit?
Repareren van de indexatieachterstand

1. Vermogen en verplichtingen

Onze financiële positie wordt bepaald door ons vermogen en onze verplichtingen. Ons vermogen bouwen we op door de premies die binnenkomen en door de rendementen die we maken op onze beleggingen. Onze verplichtingen zijn de nominale pensioenen die we nu en in de toekomst moeten uitbetalen. Een nominaal pensioen is het pensioen uitgedrukt in euro’s.

De verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen drukken we uit in een percentage, de dekkingsgraad. ls het vermogen net zo hoog is als de verplichtingen? Dan is de dekkingsgraad 100%.

Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet een buffer hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen. Lees meer

De hoogte van de verplichtingen berekenen we op basis van de rente. Juli 2019 was de dekkingsgraad op basis van de marktrente 104,6%. Deze dekkingsgraad gebruiken we bij het nemen van een besluit over de indexatie. Klik hier voor een overzicht van onze dekkingsgraad van de afgelopen jaren.

2. Wat is indexatie?

Indexatie is het aanpassen van:

  • de opgebouwde pensioenen van de actieve deelnemers aan de loonstijging bij equensWorldline
  • de pensioenuitkeringen van de pensioengerechtigden aan de stijging van de prijzen.

Dat willen we graag doen omdat normaal gesproken geld elk jaar iets minder waard wordt. Dat heet inflatie.

Het pensioenfonds mag de pensioenen alleen verhogen als het fonds financieel gezond is en voldoende buffer heeft. Deze buffer is nodig om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Voor we gedeeltelijk of geheel gaan indexeren moet SPE een dekkingsgraad op basis van de marktrente hebben van minimaal 110%. Eind 2018 was de dekkingsgraad lager en dus geen ruimte voor het indexeren van de pensioenen. Eind 2019 wordt er weer gekeken of er ruimte is voor indexatie.

3. Wat gebeurt er als er langere tijd niet geïndexeerd wordt?

Als er langere tijd niet is geïndexeerd dan is er sprake van een indexatieachterstand. Je opgebouwde pensioen wordt dan steeds minder waard. Vanaf 2009 is de achterstand per 1 januari 2018 voor gepensioneerden 16,36% en voor actieven 15,31%.

Rekenvoorbeeld gepensioneerde
Stel, Andrea ging in 2008 met pensioen. Haar pensioenuitkering bedroeg toen € 25.000,- bruto per jaar. Als haar pensioen volledig was aangepast aan de stijging van de prijzen dan had zij in 2018 een pensioenuitkering van € 25.000*1,1636 = € 29.090 bruto per jaar. Omdat er in die jaren maar twee keer is geïndexeerd met 0,18% en 0,12% bedraagt haar pensioenuitkering nu € 25.000*1,0030 = € 25.075,-

Rekenvoorbeeld actieve deelnemer
Mark is op 1 januari 2012 in dienst gekomen bij equensWorldline. Op zijn Uniform Pensioenoverzicht 2018 ziet hij dat hij € 2.000,- aan pensioen heeft opgebouwd per 1 januari 2018. De lonen zijn in die periode met 5,75% gestegen maar de opgebouwde pensioenen zijn een keer geïndexeerd met 0,23%. Als er volledig geïndexeerd zou zijn geweest dan had Mark nu € 2.000*1,0575 = € 2.115 opgebouwd pensioen gehad. Omdat er maar een keer geindexeerd is heeft hij nu € 2.000*1,0023 = € 2.004,6 aan opgebouwd pensioen.

4. Hoe ziet de toekomst eruit?

Op basis van de huidige ontwikkelingen in de financiële markten is de kans dat uw pensioen de komende vijf jaar volledig wordt geïndexeerd zeer klein. Er is een kleine kans dat SPE in de komende vijf jaar uw pensioen gedeeltelijk kan indexeren.

5. Repareren van de indexatieachterstand

Ben je lekker aan het werk en is je pensioen nog lang niet in zicht? Dan is het goed om te kijken of je de gevolgen van de indexatieachterstand kan inlopen. Bijvoorbeeld door extra te sparen, je hypotheek af te lossen of via een verzekeraar extra pensioen op te bouwen. Een financieel adviseur kan je helpen bij het maken van een financiële planning voor de toekomst.

Lees meer over het indexatiebeleid

Comments are closed.