Duurzaam beleggen heeft de toekomst

We horen steeds meer over duurzaam beleggen. Voor SPE reden om een poll te formuleren over het onderwerp: ‘Ik ben bereid een lager rendement – en dus een lager pensioen – te accepteren als SPE voortaan duurzaam belegt’. Zou je het belangrijk genoeg vinden om er rendement voor in te leveren? De meerderheid van de stemmers zei tot nu toe “nee”. Gelukkig is dat ook niet nodig. In deze blog praat ik je bij over duurzaam beleggen aan de hand van vijf vragen en antwoorden.

  1. Wat betekent duurzaam beleggen voor SPE? 

Voorop staat dat het pensioengeld van Equens een zo goed mogelijk rendement moet opleveren zonder dat er te veel risico wordt genomen. Tegelijk gaat het om veel geld en dat geeft de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op bedrijven om bepaalde veranderingen in gang te zetten. Het is een maatschappelijke rol die in toenemende mate van pensioenfondsen wordt verwacht. Steeds meer fondsen pakken die rol ook. Het ambtenarenpensioenfonds ABP heeft bijvoorbeeld eind vorig jaar aangekondigd om tussen 2015 en 2020 de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille met 25% te verlagen en het belegd vermogen in duurzame beleggingen te verdubbelen. Als klein pensioenfonds besteedt SPE het vermogensbeheer uit en is een aanpak als die van APB niet haalbaar.

  1. Wat doet SPE aan duurzaam beleggen?

We hebben bij de selectie van vermogensbeheerders duurzaam beleggen opgenomen als een van de selectiecriteria. SPE werkt met twee vermogensbeheerders. Beide hebben duurzaam beleggen geïntegreerd in hun activiteiten. Schroders – de beheerder van onze returnportefeuille – heeft een afdeling met tien analisten die zich volledig toelegt op duurzaam beleggen. De aanpak is vooral risicogedreven. Uitgangspunt is dat beter risicomanagement leidt tot betere performance. Het gaat dan om risico’s op het gebied van ESG: ecologisch, sociaal en governance. Een voorbeeld van een risico op ecologisch gebied is de ‘carbon-bubble’, waarin onzekerheid over klimaatregelgeving ook onzekerheid veroorzaakt over de waardering van bedrijven in de fossiele energiesector. Schroders gaat gesprekken aan met bedrijven waarin wordt belegd en gebruikt haar stemrecht om invloed uit te oefenen op ESG onderwerpen. Het gaat dan om het stemmen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarbij de onderwerpen meestal verband houden met governance en beloningsbeleid. Schroders sluit geen bedrijven uit, behalve als de wet het voorschrijft, zoals in het geval van clustermunitie. De kennis die Schroders heeft op het gebied van ESG integreert zij in investeringsbeslissingen.

  1. Wat betekent duurzaam beleggen voor het rendement?

Er is inmiddels veel onderzoek naar gedaan naar de vraag of duurzaam beleggen van invloed is op het rendement. Onderzoeksresultaten tonen dat niet aan. Uit de uitslag van de poll op onze website bleek dat de meeste stemmers niet willen dat er rendement wordt ingeleverd voor duurzaam beleggen. Gelukkig hoeft die keuze dus niet gemaakt te worden. Er zijn verschillende manieren om duurzaam beleggen toe te passen. Zo kan er belegd worden aan de hand van thema’s zoals klimaatverandering, kan geselecteerd worden op best presenterende bedrijven als het gaat om ESG criteria, kunnen bepaalde bedrijven of activiteiten worden uitgesloten van investeringen, kan ESG als risicofactor bij beleggingsbeslissingen meegenomen worden en kan het stemrecht op aandelen worden ingezet. De filosofie van de beheerder van onze returnportefeuille is dat goed geleide bedrijven die verantwoord handelen goed zijn voor de samenleving en mogelijk ook een beter rendement opleveren. Bedrijven met robuuste ecologische, sociale en governance (ESG) prestaties profiteren van lagere financieringskosten. Inmiddels wordt ESG door veel vermogensbeheerders gebruikt bij het risicomanagement en bij het waarderen en monitoren van bedrijven. Vanuit rendementsoogpunt kiezen beheerders er minder snel voor om het beleggingsuniversum te verkleinen.

  1. Wat gaat er op het terrein van duurzaam beleggen veranderen?

De rol die pensioenfondsen hebben op het gebied van verantwoord beleggen wordt steeds minder vrijblijvend. DNB is gestart met een onderzoek naar de manier waarop pensioenfondsen nu invulling geven aan duurzaamheid. Daaruit zal DNB best practices samenstellen die pensioenfondsen helpen bij de invulling van duurzaamheid. De pensioensector is onlangs ook een eigen initiatief gestart die duurzaamheidsinitiatieven in de sector gaat inventariseren. De groep bestaat uit kopstukken uit de academische en pensioenwereld en gaat onder leiding van Herman Wijffels onderzoek doen naar mogelijkheden voor het verduurzamen van het beleggingsbeleid. Dit past in een internationale trend naar toegenomen aandacht voor duurzaamheid.

  1. Wat is de mogelijke invloed van de vorming van een APF op duurzaam beleggen?


APF staat voor algemeen Pensioenfonds en is een nieuw pensioenvehicle. SPE onderzoekt met twee andere fondsen de mogelijkheden om een eigen APF op te zetten. Een APF heeft een onafhankelijk bestuur dat zelfstandig beslist over het beleggingsbeleid. Met het oog op de geschetste ontwikkeling zal duurzaamheid ongetwijfeld onderdeel zijn van het beleggingsbeleid.

Comments are closed.