Privacy

Privacy en het gebruik van uw gegevens

Om de pensioenovereenkomst voor u uit te voeren, hebben we gegevens van u nodig. Persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld waar u woont en of u samenwoont, hoeveel salaris u krijgt en wat uw bankrekeningnummer is. Maar ook gegevens die u bij ons achterlaat als u onze website bezoekt. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (in één woord: verwerken) we.

Net als u vinden we het belangrijk dat uw gegevens bij ons veilig zijn. En dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Daarom hebben we afspraken gemaakt over hoe we uw gegevens verwerken. Deze afspraken staan op deze pagina. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Van wie verwerken wij de gegevens?
Wij verwerken gegevens van de volgende personen:

 • iedereen voor wie wij het pensioen regelen (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden)
 • iedereen die bij ons werkt of voor ons werkt
 • iedereen met wie wij contact hebben.

Deze gegevens krijgen we van u, maar ook van de werkgever, het UWV (als u arbeidsongeschikt bent) of van uw gemeente (Basisregistratie Personen). En we verwerken gegevens die u ons geeft als u contact met ons hebt. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • u belt ons
 • u vult het contactformulier in op deze website
 • u stuurt ons een e-mail
 • u chat met ons
 • u doet mee aan onze enquêtes of onderzoeken
 • u bezoekt een evenement van ons
 • u meldt zich aan voor onze nieuwsbrief
 • u hebt contact met ons op social media.

Welke gegevens verwerken wij van u?

De gegevens die wij registreren zijn de persoonsgegevens die wij als pensioenfonds nodig hebben om uw pensioenaanspraken en -rechten goed te administreren. Tevens registreren wij uw persoonsgegevens om uw verzoeken om informatie of andere vragen adequaat te kunnen afhandelen en daarmee het klantcontact naar behoren te kunnen laten verlopen. Wij registreren onder andere de volgende gegevens van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden:

 • Personalia, zoals naam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, etc.
 • Contactgegevens, zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer(s) etc.
 • Burgerlijke staat, datum (einde) huwelijk, datum (einde) geregistreerd partnerschap, (datum (einde) samenwonen
 • Informatie over verwanten waaronder (gewezen) partner en kinderen, zoals personalia en contactgegevens
 • Datum overlijden (gewezen) deelnemer, pensioengerechtigden en verwanten
 • Betalingsgegevens, zoals IBAN-rekeningnummer
 • Informatie over de werkgever, zoals contactgegevens en gegevens sociale zekerheid (loonheffingsnummer, KvK nummer etc.)
 • Pensioenaanspraken en –rechten, pensioenverplichtingen
 • Gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen, en toedelen van pensioenaanspraken en –rechten en pensioengegevens, zoals loon- en dienstverbandgegevens
 • Gegevens betreffende klachten/geschillen
 • Nummer sociale zekerheid (voor aangiftes bij de overheid), zoals in Nederland het burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens om de mate van arbeidsongeschiktheid te kunnen vaststellen, o.a. gegevens van het UWV
 • Andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van (wettelijke) regelingen, zoals de Pensioenwet en sociale en fiscale wet- en regelgeving, waaronder loonaangifte Belastingdienst
 • Welke informatie u digitaal of per post wil ontvangen

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens om:

 • de pensioenovereenkomst goed uit te voeren, zoals uw pensioen op tijd en met het juiste bedrag te betalen
 • ervoor te zorgen dat we ons houden aan de wet en aan contracten
 • overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsuitvoering van het pensioenfonds, zoals fraudepreventie
 • onze producten en diensten te verbeteren, waaronder
 • onze website te verbeteren
 • u zo goed mogelijk te informeren over uw pensioen. Wij gebruiken uw gegevens om te weten welke informatie u graag van ons wilt krijgen en hoe u deze informatie wilt krijgen. Bijvoorbeeld per post of per mail. Zo zorgen wij ervoor dat u vooral informatie krijgt die relevant voor u is.

Met welke externe partijen deelt Pensioenfonds Equens uw gegevens?

In een aantal gevallen verstrekt het Pensioenfonds (waar noodzakelijk) uw gegevens aan externe partijen (verwerkers). Het Pensioenfonds zal deze gegevens echter nooit aan derde partijen doorverkopen. Deze verwerkers mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de vooraf overeengekomen diensten die noodzakelijk zijn om onze verplichtingen jegens u na te komen. Deze gegevens mogen ze niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Tot slot bestaat de mogelijkheid dat het Pensioenfonds door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens af te staan. Het Pensioenfonds zal slechts de gegevens delen die strikt noodzakelijk zijn om aan het bevelschrift te voldoen. Deze partijen zijn onder andere:

 • Blue Sky Group (pensioenuitvoering)
 • Willis Towers Watson
 • KPMG

Gebruik van Cookies

Bij het bezoek aan deze website worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij een bezoek aan onze website niet elke keer dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Uw instellingen en voorkeuren worden onthouden en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker.

Tevens gebruiken wij deze cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoekgedrag (hoeveel bezoekers en wat het meeste bekeken wordt). Gegevens over uw bezoekgedrag gebruikt het pensioenfonds om de inhoud van de website en de nieuwsbrief optimaal af te stemmen op de behoefte van de bezoekers van de website. De informatie die het pensioenfonds op die manier van onze bezoekers krijgt, behandelt het pensioenfonds zorgvuldig. De gegevens worden in overeenstemming met de wet gebruikt.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies.

Cookies uitschakelen

Via de instellingen van uw browser kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop u dit kunt doen verschilt per browser. Meer informatie kunt u vinden in de “Help”-functie van uw browser. Het is mogelijk dat de werking van de website niet optimaal is als u ervoor kiest de cookies op de website niet te accepteren.

Wat zijn uw rechten?

 • U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien die wij hebben geregistreerd. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u verzoeken tot correctie van de gegevens.
 • U kunt ons vragen uw gegevens te verwijderen als u daar een belangrijke persoonlijke reden voor hebt. Wij hebben uw gegevens wel nodig om uw pensioen te kunnen regelen! Bij correctie of verwijdering van gegevens geldt dat wij voldoende zekerheid over uw identiteit moeten hebben.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens voor bepaalde situaties niet meer te gebruiken, bijvoorbeeld dat wij u niet meer bellen of mailen.
 • U kunt ons vragen uw gegevens over te dragen naar een andere partij.
 • U kunt ook een afschrift vragen van alle gegevens die wij van u hebben.
 • Indien u hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.
 • In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Aan de uitoefening van deze rechten zijn geen kosten verbonden.

Wat moet u doen?

Wilt u uw gegevens laten corrigeren, verwijderen, het gebruik er van beperken of wilt u een afschrift van uw gegevens?  U kunt uw verzoek richten aan:

Blue Sky Group, Postbus 123, 1180 AC Amstelveen, t.a.v. de Privacy Officer of e-mail: privacy@blueskygroup.nl

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij verzamelen uw gegevens met een doel. En we bewaren uw gegevens zo lang we ze nodig hebben voor dat doel. We houden ons hierbij aan de wet (zie Waarvoor verwerken wij uw gegevens? ). Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, dan verwijderen wij de gegevens.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Wanneer u ons om inzage in uw persoonsgegevens verzoekt, worden deze pas aan u verstrekt via telefoon, e-mail of brief als wij voldoende zekerheid hebben over uw identiteit. Dit doen wij om uw privacy optimaal te beschermen. Wij verstrekken namens het Pensioenfonds geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet verplicht of noodzakelijk is zoals het Pensioenregister of in geval van fraude. Ook dan worden uw gegevens gebruikt in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Pensioenwet (PW).

Beveiliging

Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van deze gegevens. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten Pensioenfonds Equens worden bekeken.

Contact

Indien u vragen hebt over dit privacybeleid of de manier waarop het Pensioenfonds persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Blue Sky Group
t.a.v. Pensioenfonds Equens
Postbus 123, 1180 AC Amstelveen
privacy@blueskygroup.nl

Wijzigingen

Het pensioenfonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij adviseren u deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 28-05-2018. De meest recente versie vindt u altijd op www.pensioenfondsequens.nl

Comments are closed.