Blog: SPE heeft binnenkort een nieuw beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid is een van de belangrijkste beleidsgebieden van een pensioenfonds. Maandelijks leggen de werkgever en werknemers premies in. Over langere of kortere tijd ontvangen we daarvan pensioen. Het grootste deel van het pensioen moet komen uit beleggingsopbrengsten. De manier waarop het fonds de beleggingen vormgeeft, wordt ingekaderd door zorgvuldig afgewogen beleid en uiteraard door wet- en regelgeving. Op dit moment is het fonds bezig met het herzien van het beleggingsbeleid en daarmee zijn we bijna klaar.

Hoe ziet het nieuwe beleid eruit
De basis van het beleggingsbeleid van een pensioenfonds is de risicohouding: hoeveel risico is het fonds bereid te nemen versus welke indexatieambitie heeft het fonds. Dat is een uitruil. Vorig jaar hebben we laten onderzoeken hoe een willekeurig geselecteerde groep werknemers en gepensioneerden daarover dacht. De uitkomsten waren in lijn met eerdere onderzoeken, men heeft een voorkeur voor beperkt risico. Dat wil zeggen: lage kans op een lager pensioen maar ook een lager indexatiepotentieel. De indeling van de portefeuille in een matchinggedeelte en een returngedeelte blijft het uitgangspunt.

Bescherming tegen renteschommelingen is erg belangrijk
De nieuwe van het beleid zit vooral in de samenstelling van de returnportefeuille en in de manier waarop de beleggingen worden aangestuurd. We maken dit jaar een overstap naar een dynamisch beleggingsbeleid, waarbij meer risico genomen wordt naarmate de dekkingsgraad stijgt. We vinden het belangrijk een goede bescherming te houden tegen renteschommelingen. Dat gebeurt via de matchingportefeuille. Dit zorgt ervoor dat rente minder invloed heeft op de dekkingsgraad. Bij hogere dekkingsgraden wordt er meer risico genomen. Dan gaat er meer geld naar de returnportefeuille. Deze portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen. Het returngedeelte moet zorgen voor rendement waaruit indexatie kan worden gefinancierd. Het nieuwe beleid is daarmee iets minder defensief dan voorheen.

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen omarmd
Daarnaast gaan we de samenstelling van de returnportefeuille herzien. Nu de kaders voor het nieuwe beleid bekend zijn kunnen we passende beleggingsfondsen selecteren. In het onderzoek naar risicohouding zijn deelnemers en gepensioneerden ook gevraagd naar hun standpunten ten aanzien van verantwoord beleggen. Men gaf aan dat dat de principes van duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen te omarmen. Men vindt dat SPE meer moet doen dan alleen wat wettelijk verplicht is. Daar houden we bij de keuze van fondsen rekening mee.

De nieuwe aanpak en samenstelling van de portefeuille sluit goed aan bij de resultaten van het risicobereidheidonderzoek, de risicohouding van fonds en van sociale partners en bij de ontwikkelingen die we in de markt zien ten aanzien van het beleggingsbeleid.

Het aanbod van beleggingsfondsen is enorm groot
Bij het opstellen van beleggingsbeleid en de selectie van fondsen laat het fonds zich adviseren door een gespecialiseerd bureau. Nu we richting afronding gaan kunnen we terugkijken op een intensief traject.

Deelnemersbijeenkomst op donderdag 8 november 2018
Meer uitleg over het beleid staat in de planning voor de bijeenkomst van deelnemers en pensioengerechtigden op d.d. 8 november 2018. Het programma voor die bijeenkomst valt binnenkort bij u op de mat.

door Margreet Verhoef

Comments are closed.