Pensioen-abc

Aandelen

Bewijzen van deelneming in het vermogen van een onderneming. De bewijzen zijn verhandelbaar op de beurs.

Abtn

Afkorting voor actuariële en bedrijfstechnische nota. In de abtn zet het bestuur van het fonds uiteen welke actuariële en bedrijfstechnische opzet ten grondslag ligt aan het fonds. De abtn gaat nader in op de organisatie van het fonds, de inhoud van de pensioenregeling, de financiële opzet (waaronder grondslagen), het beleidskader (toeslag- en beleggingsbeleid), de sturingsmiddelen, de hoofdlijnen van het interne risicobeheersingssysteem en de hoofdlijnen van de uitvoeringsovereenkomst.

Accountingstandaarden

Centrale afspraken, gemaakt door de beroepsgroep van accountants, over de wijze waarop het jaarverslag van een onderneming wordt ingericht. Zij maakt hierbij gebruik van uniforme waarderingsmethoden en begrippen. Deze afspraken moeten leiden tot een betere onderlinge vergelijkbaarheid van jaarverslagen.

Actuariële grondslagen

Bij de berekening van een contante waarde van een reeks toekomstige uitkeringen maakt de actuaris gebruik van actuariële grondslagen zoals:

  • de rekenrente
  • de kansstelsels; sterfte- en arbeidsongeschiktheidskansen, frequenties van gehuwd zijn, toekomstige salarisontwikkeling, toeslagbeleid
  • de kostenopslagen, zoals administratiekosten en/of uitbetalingskosten

Actuariële methoden

Methoden om met behulp van actuariële grondslagen de contante waarde te berekenen van een reeks toekomstige uitkeringen of bijdragen.

Actuaris

Een actuaris combineert economische en wiskundige technieken ten behoeve van de vaststelling van de benodigde pensioenpremies en de verplichtingen van het fonds. Bovendien verricht de actuaris risicoanalyses en studies met betrekking tot het afstemmen van verplichtingen en beleggingen.

Actuele waarde

De actuele waarde is de beurswaarde van beleggingen waarvoor dagelijks openbare prijzen worden vastgesteld, zoals aandelen en obligaties. Voor andere vastrentende waarden, zoals onderhandse leningen en hypotheken, is de actuele waarde de contante waarde van de toekomstige netto kasstromen. De actuele waarde van de beleggingen in vastgoedfondsen is de intrinsieke waarde.

AEX

De graadmeter van de Amsterdamse effectenbeurs, Amsterdam Exchange. Een gewogen gemiddelde van de 25 meest verhandelde fondsen, in punten genoteerd.

Afkoop

Hierbij betaalt het fonds ineens een bedrag aan een gerechtigde, ter vervanging van opgebouwde pensioenaanspraken. Afkoop is alleen toegestaan in bepaalde gevallen.

Afstempelen

Het verlagen van de uitkeringen van pensioenontvangers.

Algemene nabestaandenwet (Anw)

Vervangt sinds 1 juli 1996 de Algemene Weduwen- en Wezenwet. De volgende groepen hebben recht op een Anw-uitkering van de overheid bij overlijden van de partner:

  • nabestaanden geboren vóór 1 januari 1950
  • nabestaanden die ongehuwde kinderen jonger dan 18 jaar verzorgen
  • nabestaanden die voor ten minste 45% arbeidsongeschikt zijn.

De netto Anw-uitkering bedraagt maximaal 70% van het netto minimumloon en is afhankelijk van het inkomen. Een gedeelte van het inkomen uit arbeid wordt vrijgelaten. Ongehuwd samenwonenden zijn gelijkgesteld met gehuwden. Meer informatie vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.

Algemene Ouderdomswet (AOW)

Wet die voorziet in een uitkering bij ouderdom door de overheid. Wanneer u de AOW ontvangt hangt af van uw geboortedatum. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank om te zien wanneer u AOW ontvangt.

All-in salaris

Het totaal van het salaris plus de uitkering 13e maand.

Asset Liability Managementstudie (ALM-studie)

Een studie die inzicht geeft in de toekomstige ontwikkelingen van het pensioenfonds en die het bestuur de mogelijkheid biedt om de diverse beleidsvariabelen (zoals beleggingsbeleid, premiebeleid en toeslagbeleid) in hun onderlinge samenhang te evalueren. De ALM-studie dient te leiden tot de formulering van het strategisch beleid.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM is een bij wet ingesteld toezichthoudend orgaan dat toezicht houdt op het gedrag van de gehele financiële marktsector.

De AFM houdt toezicht op de informatieverstrekking door pensioenuitvoerders. De pensioenfondsen moeten bepaalde informatie geven aan pensioendeelnemers, ex-deelnemers (slapers) van pensioenregelingen en aan gepensioneerden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het UPO, het Pensioen 1-2-3 en de exitbrief

Beleggingsmix

De verdeling van de beleggingen over de verschillende beleggingscategorieën.

Benchmark

Vooraf vastgestelde, objectieve maatstaf voor de prestatie van een beleggingsportefeuille of pensioenfonds. Op basis hiervan kunnen ook de prestaties onderling worden vergeleken. In het strategisch beleggingsbeleid stelt het pensioenfonds zelf vooraf een normportefeuille vast, al dan niet bestaande uit indices.

Aan de hand van de benchmark kunnen normwegingen voor de verdeling van de beleggingen over (sub)categorieën, en normrendementen bij een gegeven risicoprofiel van het fonds worden benoemd.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Stichting Pensioenfonds Equens. De helft van de zetels is beschikbaar voor werkgeversleden en de andere helft voor werknemersleden (waaronder pensioengerechtigden).

Bestuurstoets

Door middel van deze toets kan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) de deskundigheid en integriteit van de bestuurders van het pensioenfonds bepalen. Indien de toets tot een negatief oordeel leidt, kan de DNB een voorgenomen (her)benoeming van een kandidaat-bestuurslid tegenhouden.

Beurskoers

Marktprijs van een aandeel, obligatie of andere waardepapieren.

Collective defined benefit (CDB) system

Bedrijven met een collective defined benefit system treffen een voorziening op hun balans voor het pensioenfonds, waardoor fluctuerende resultaten van het pensioenfonds reflecteren in de de financiële situatie van de organisatie. De pensioenpremie kan binnen het CDB-system gemakkelijk naar boven en naar beneden worden bijgesteld. Ook kan de werkgever, wanneer dat nodig is, geld bijstorten in de kas van het pensioenfonds.

Collective defined contribution (CDC) system

EquensWorldline heeft een CDC-system. Bedrijven met een collective defined contribution system treffen geen voorziening op hun balans voor het pensioenfonds. Het pensioenfonds opereert geheel onafhankelijk. Voorwaarde voor het hebben van een CDC is dat de premie voor vijf jaar wordt vastgelegd en de werkgever geen geld bijstort of opneemt uit de kas van het pensioenfonds.

Contante waarde

De waarde die nu aanwezig zou moeten zijn om toekomstige pensioenbetalingen te kunnen verrichten. Hierbij wordt rekening gehouden met renteaangroei en eventuele andere actuariële grondslagen.

Conversie

Bij conversie worden het aandeel in het ouderdomspensioen én de waarde van het bijzonder partnerpensioen omgezet in een pensioenrecht voor de ex-partner. Conversie kan voor de ex aantrekkelijk zijn omdat hij of zij dan zelf kan bepalen wanneer het pensioen ingaat. Het kan echter ook nadelig zijn omdat de ex na de dood van de vroegere partner het partnerpensioen misloopt. De ex-partner die voor conversie kiest, moet dus volledig in het eigen onderhoud kunnen voorzien. Conversie kan ook nadelen hebben voor degene die het pensioen heeft opgebouwd. Bij verevening zou zij of hij na de dood van de ex-partner weer het volledige ouderdomspensioen krijgen. Bij conversie gaat dat niet op.

Deelnemers

De werknemers in dienst van equensWorldline die pensioen opbouwen volgens het pensioenreglement.

Deelnemersjaren

Het aantal jaren dat u meedoet of meedeed aan de pensioenregeling van het fonds; inclusief de jaren die mogelijk verkregen zijn door waardeoverdracht(en).

Dekkingsgraad

Een maat voor de solvabiliteit (de financiële positie) van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het aanwezig vermogen (AV) en de voorziening verplichtingen (VPV) van het fonds, uitgedrukt in een percentage:

Dekkingsgraad = AV / VPV x 100%

AV is het aanwezige vermogen: het totaal van de activa minus de kortlopende schulden. VPV zijn de verplichtingen: de (nominale) voorziening pensioenverplichtingen eigen rekening.

Er is sprake van onderdekking als het aanwezig vermogen minder bedraagt dan het minimaal vereist vermogen. Het minimaal vereist vermogen bedraagt 105% van de som van de voorziening pensioenverplichtingen eigen rekening.

Directe beleggingsopbrengsten

Dividend- en renteopbrengsten van de beleggingen.

DNB

De Nederlandsche Bank, de toezichthouder op pensioenfondsen.

Dow Jones Index

Graadmeter van Wall Street (New York Stock Exchange), gebaseerd op zo’n dertig grote fondsen.

Effectentypisch gedragstoezicht

Gedragstoezicht dat vooral betrekking heeft op de gedragingen van verantwoordelijke directies en besturen van financiële instellingen, zoals de naleving van gedragscodes, corporate governance e.d. Een ander onderwerp van aandacht van het gedragstoezicht is de consumentenbescherming. Het gedragstoezicht wordt uitgeoefend door de Autoriteit Financiële Markten

Eindloonregeling

Pensioenregeling waarbij de hoogte van het pensioen gebaseerd is op het laatst geldende salaris. PR 1999 van Stichting Pensioenfonds is een eindloonregeling.

Fonds

Stichting Pensioenfonds Equens.

Franchise

Dat deel van het salaris dat niet meetelt voor uw pensioenopbouw. U krijgt straks immers ook vanaf de voor u geldende AOW- leeftijd een uitkering van de overheid en voor dat bedrag hoeft u geen pensioen op te bouwen. De franchise wordt jaarlijks aangepast aan de stijging van de AOW-uitkering.

FVP-bijdragen

Bijdragen die een pensioenfonds onder bepaalde voorwaarden ontvangt voor gewezen deelnemers die onvrijwillig werkloos zijn geworden. Deze bijdragen worden aangewend voor de aankoop van (extra) pensioenaanspraken conform de zogenaamde FVP-regeling van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering. De FVP-regeling is bedoeld voor de opbouw van pensioenaanspraken tijdens de werkloosheidsperiode van werkloze werknemers van 40 jaar en ouder. De FVP wordt momenteel afgebouwd.

Gedragscode

Voorschriften voor bestuurders en eventuele medewerkers van het pensioenfonds. Het betreft regels ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige, vertrouwelijke informatie. Deze informatie betreft voor een belangrijk deel de beleggingstransacties namens het fonds. Het fonds heeft een eigen gedragscode.

Generatietafel

Statistisch overzicht van de overlevings- en sterftekansen per leeftijd van een groep personen (bijvoorbeeld alle mannen van de bevolking van Nederland). Deze tafel wordt vastgesteld door het Actuarieel Genootschap (AG).

Gewezen deelnemer

Deelnemer van wie de deelname aan de pensioenregeling is beëindigd vóór de pensioendatum. De gewezen deelnemer bouwt niet meer op, maar houdt recht op de opgebouwde aanspraken. Wordt ook wel ‘slaper’ genoemd.

Haalbaarheidstoets

De haalbaarheidstoets laat zien in hoeverre het verwachte pensioenresultaat aansluit bij de door het fonds gewekte verwachtingen (de ambitie).

Herstelplan

Pensioenfondsen moeten van de toezichthouder een minimale dekkingsgraad hebben. Als de dekkingsgraad te laag is, zijn pensioenfondsen wettelijk verplicht om een herstelplan te schrijven. In dat plan staan de maatregelen beschreven die het fonds neemt om de dekkingsgraad weer op het vereiste peil te krijgen. Het fonds heeft een langetermijn herstelplan bij DNB ingediend.

Herverzekering

Het door een pensioenfonds geheel of gedeeltelijk onderbrengen van een pensioenregeling in een levensverzekeringsovereenkomst, en/of het door een pensioenfonds onderbrengen van extra hoge risico’s bij een levensverzekeraar, zoals overlijdens- en invaliditeitsrisico’s van deelnemers.

Index

Cijfer dat een gewogen gemiddelde uitdrukt en weergeeft hoe een grootheid – zoals de beurskoers in Amsterdam – zich ontwikkeld heeft.

Indexeren

Het verhogen van pensioenuitkeringen en premievrije pensioenaanspraken in verband met de gestegen kosten van levensonderhoud. Het bestuur bepaalt jaarlijks, conform vastgestelde richtlijnen, of en hoeveel er wordt geïndexeerd. Indexatie wordt ook wel toeslagverlening genoemd.

Indirecte beleggingsopbrengsten

De gerealiseerde verkoopresultaten inclusief valutaresultaten en de niet gerealiseerde herwaarderingsresultaten.

Jaargrondslag

De jaargrondslag is het naar tijdsduur gewogen gemiddelde van de all-in salarissen zoals die hebben gegolden gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan de berekeningsdatum van het pensioen.

Koopsom

Een eenmalige betaling aan de uitvoerder van de pensioenregeling, waarvoor een bepaalde pensioenaanspraak wordt ingekocht.

Levensloopregeling

Een spaarfaciliteit die wordt aangeboden door de werkgever met de mogelijkheid om fiscaal aftrekbaar kapitaal opzij te zetten, om die later in de vorm van periodieke uitkeringen te gebruiken om periodes van onbetaald verlof te overbruggen (zoals een sabbatical, studieverlof of zorgverlof voor kinderen/ouders). Deze regeling staat los van het fonds.

Liquide middelen

Contant geld dat direct beschikbaar is.

Marktwaarde

De waarde van een belegging op basis van de actuele marktnotering.

Middelloonregeling

Een pensioenregeling waarbij de hoogte van het pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat tijdens de loopbaan is verdiend. Het in eerdere jaren opgebouwde pensioen wordt niet opgehoogd tot het niveau van het laatste salaris. PR 2001 en PR 2006 van Stichting Pensioenfonds Equens zijn middelloonregelingen.

Nabestaandenpensioen

Pensioen dat wordt uitgekeerd aan de partner (of kinderen) en eventuele ex-partner van de overleden deelnemer aan een pensioenregeling. Verzamelnaam voor weduwen-, weduwnaars-, wezen- en partnerpensioen.

Nabestaandenoverbruggingspensioen

Regeling binnen de PR 1999 voor partners die de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben bereikt. Bij overlijden ontvangen zij nabestaandenoverbruggingspensioen; dit is 20% van het nabestaandenpensioen waar hij of zij recht op heeft. Het nabestaandenoverbruggingspensioen kent een maximum. Het wordt uitgekeerd tot de partner 65 jaar wordt.

Nominale waarde

De op het aandeel of obligatie aangegeven waarde. Bij een koers van 100 (=100%) is de prijs van het waardepapier gelijk aan de nominale waarde.

Obligatie

Bewijzen van deelneming in een openbaar uitgegeven lening. Deze bewijzen zijn verhandelbaar op de beurs.

Ouderdomspensioen

Een levenslange uitkering die u van het fonds ontvangt zodra u met pensioen gaat tot het moment dat u overlijdt.

Overrente

Het positieve verschil tussen het beleggingsrendement van het fonds en de rekenrente.

Overreserve

Het deel van de reserves van een pensioenfonds waar geen pensioenverplichtingen tegenover staan. Ook wel extra of algemene reserve genoemd.

Partner

Voor het pensioenfonds is de partner degene met wie u:

  • getrouwd bent
  • een geregistreerd partnerschap hebt
  • een gezamenlijke huishouding voert; minimaal een half jaar en vastgelegd in een notarieel samenlevingscontract

Partnerpensioen

Een levenslange uitkering voor uw partner als u overlijdt.

Partnerregistratiewet

Deze wet biedt levenspartners die niet willen of kunnen trouwen de mogelijkheid hun relatie te laten registreren bij de burgerlijke stand van de gemeente. Geregistreerd partnerschap is gelijkgesteld aan het huwelijk en geldt ook voor partners van hetzelfde geslacht.

Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Equens.

Pensioengerechtigden

Alle personen die een pensioenuitkering van het pensioenfonds ontvangen. Dit zijn (gewezen) deelnemers en/of hun nabestaanden.

Pensioengrondslag

Het deel van uw jaargrondslag waarover u pensioen opbouwt. Dit is de jaargrondslag verminderd met de franchise.

Pensioenspaarkapitaal

Het bedrag dat wordt opgebouwd bij deelname aan het Pensioenspaarreglement. Met dit kapitaal kan de deelnemer pensioen inkopen bij het pensioenfonds.

Pensioenverplichtingen

De contante waarde van alle opgebouwde pensioenrechten op basis van het aantal deelnemersjaren.

Pensioenwet

De Pensioenwet is op 1 januari 2007 ingegaan en bevat de wettelijke regels op het gebied van pensioenen en pensioenfondsen.

Pension Fund Governance

De manier waarop het pensioenfonds is georganiseerd en de verantwoordelijkheden worden uitgevoerd. De principes voor goed pensioenfondsbestuur zijn verankerd in de Pensioenwet en hebben betrekking op zorgvuldig bestuur, transparantie, openheid en communicatie, deskundigheid en functioneren van het bestuur, verantwoording alsmede intern toezicht.

Performance

Het rendement uitgedrukt in een percentage van het vermogen waarover het rendement is behaald.

Premievrije aanspraken

Als de deelname aan de pensioenregeling op een andere manier eindigt dan door overlijden of het bereiken van de pensioenleeftijd (bijvoorbeeld als u van baan verandert), krijgt u een premievrije aanspraak op ouderdoms-, partner- en wenzenpensioen.

Prepensioen

De PR 1999 voorziet in een prepensioenregeling. Het prepensioen bouwt u parallel op met het ouderdomspensioen. Bij volledige prepensioenopbouw ontvangt u tussen uw 62ste en 65ste jaarlijks een prepensioenuitkering ter grootte van 75% van uw bruto jaarinkomen.

Prijsindex

Het percentage waarmee de consumentenprijzen stijgen.

Prudentieel toezicht

Bedrijfseconomisch toezicht dat zich met name richt op de handhaving c.q. waarborging van de financiële soliditeit van het pensioenfonds. Dit toezicht berust bij De Nederlandsche Bank.

Rendement

Het positieve of negatieve resultaat dat een pensioenfonds behaalt met een belegging.

Salaris

Het salaris per jaar exclusief de uitkering 13e maand en de uitkering 14e maand. In het salaris zijn geen toeslagen begrepen.

Slaper

Deelnemer van wie de deelname aan de pensioenregeling is beëindigd vóór de pensioendatum. De slaper bouwt niet meer op, maar houdt recht op de opgebouwde aanspraken; wordt ook wel ‘gewezen deelnemer’ genoemd.

Swapcurve

Het maandelijks overzicht van de te verwachten rentes over verschillende looptijden. De swapcurve wordt door de toezichthouder DNB (De Nederlandsche Bank) vastgesteld.

De swapcurve is een belangrijke parameter bij het berekenen van de dekkingsgraad.

Tijdelijk ouderdomspensioen

De PR 2001 voorziet in een Tijdelijk ouderdomspensioen. Dit pensioen keert tussen uw 62ste en 65ste een bedrag uit dat compenseert voor de AOW die u op dat moment nog niet ontvangt. Het Tijdelijk ouderdomspensioen is maximaal gelijk aan het bedrag van de laatst vastgestelde franchise.

Toeslagverlening

Het verhogen van pensioenuitkeringen en premievrije pensioenaanspraken door de gestegen kosten van levensonderhoud. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is.Het bestuur bepaalt jaarlijks, volgens vastgestelde richtlijnen, of en hoeveel er wordt geïndexeerd. Toeslagverlening wordt ook wel indexatie genoemd.

Totaalrendement

Het totaalrendement van een belegging is samengesteld uit de koerswinst of het koersverlies over een bepaalde periode. Het totaalrendement is een percentage van het gemiddeld belegd vermogen.

Uitruil

(Een deel van) het ouderdomspensioen kan worden ingeruild voor een hoger partnerpensioen. Of andersom: (een deel van) het partnerpensioen kan worden gebruikt voor een hoger (of eerder ingaand) ouderdomspensioen.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Het UPO laat zien hoeveel ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen u hebt opgebouwd. Alle pensioenuitvoerders gebruiken hetzelfde overzicht. Dat maakt het opstellen van een financiële planning en de vergelijking van pensioenregelingen een stuk eenvoudiger. Deelnemers ontvangen dit overzicht elk jaar. Slapers ontvangen dit overzicht eens per vijf jaar.

Vastrentende waarden

Hypotheken, leningen op schuldbekentenis en obligaties.

Verantwoordingsorgaan

Orgaan waaraan het bestuur van het fonds jaarlijks verantwoording moet afleggen. De drie leden worden benoemd door het bestuur en vertegenwoordigen de werkgever, de deelnemers en de pensioengerechtigden.

Visitatiecommissie

Een commissie die ten minste één keer per drie jaar het functioneren van het bestuur beoordeelt. Bij Stichting Pensioenfonds Equens gebeurt dit elk jaar. Deze commissie wordt benoemd door het bestuur en bestaat uit ten minste drie onafhankelijke deskundigen.

Voorziening pensioenverplichtingen (VPV)

Dit is de vastgestelde balanspost die, met inachtneming van de actuariële grondslagen, de contante waarde van de opgebouwde pensioenen aangeeft.

Waardeoverdracht

Het overdragen van het opgebouwde pensioen van de vorige werkgever naar het pensioenfonds van de nieuwe en huidige werkgever.

Waardevast

Aangepast aan de stijging van de prijzen.

Wezenpensioen

Een tijdelijke uitkering die na je overlijden wordt verstrekt aan je kinderen tot – onder voorwaarden – uiterlijk de 27-jarige leeftijd.

WIA (voorheen WAO)

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Een verzekering tegen het verlies van inkomen als gevolg van handicap of ziekte. Opvolger van de WAO.

WIA-uitkering

Een arbeidsongeschiktheidsuitkering als bedoeld in de WIA.

WVPS

De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding regelt de verdeling van ouderdomspensioen na een scheiding.

Zakelijke waarden

Aandelen, converteerbare obligaties en onroerend goed(fondsen).

Comments are closed.