Financiële positie van het fonds

Pensioenfondsen moeten zorgen dat ze nu en in de toekomst genoeg geld in kas hebben om de pensioenen uit te keren. Dit geldt natuurlijk ook voor SPE. Hoe gezond het pensioenfonds is, meten we aan de hand van de dekkingsgraad. Op deze pagina gaan we dieper in op onze financiële positie en de invloed daarvan op je pensioen.

Vermogen en verplichtingen
Wat is indexatie?
Wat gebeurt er als er langere tijd niet geïndexeerd wordt?
Hoe ziet de toekomst er uit?
Repareren van de indexatieachterstand

1. Vermogen en verplichtingen

Onze financiële positie wordt bepaald door ons vermogen en onze verplichtingen. Ons vermogen bouwen we op door de premies die binnenkomen en door de rendementen die we maken op onze beleggingen. Onze verplichtingen zijn de nominale pensioenen die we nu en in de toekomst moeten uitbetalen. Een nominaal pensioen is het pensioen uitgedrukt in euro’s.

De verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen drukken we uit in een percentage, de dekkingsgraad. ls het vermogen net zo hoog is als de verplichtingen? Dan is de dekkingsgraad 100%.

Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet een buffer hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen. Lees meer

De hoogte van de verplichtingen berekenen we op basis van de rente. Eind 2016 was de dekkingsgraad op basis van de marktrente 106,6%. Deze dekkingsgraad gebruiken we bij het nemen van een besluit over de indexatie. Klik hier voor een overzicht van onze dekkingsgraad van de afgelopen jaren.

2. Wat is indexatie?

Indexatie is het aanpassen van:

  • de opgebouwde pensioenen van de actieve deelnemers aan de loonstijging bij equensWorldline
  • de pensioenuitkeringen van de pensioengerechtigden aan de stijging van de prijzen.

Dat willen we graag doen omdat normaal gesproken geld elk jaar iets minder waard wordt. Je kunt met hetzelfde bedrag in 2017 iets minder kopen dan in 2016. Dat heet inflatie.

Het pensioenfonds mag de pensioenen alleen verhogen als het fonds financieel gezond is en voldoende buffer heeft. Deze buffer is nodig om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Voor we gedeeltelijk of geheel gaan indexeren moet SPE een dekkingsgraad op basis van de marktrente hebben van minimaal 110%. De afgelopen jaren was dit niet het geval en is er dus ook niet geïndexeerd.

3. Wat gebeurt er als er langere tijd niet geïndexeerd wordt?

Als er langere tijd niet is geïndexeerd dan is er sprake van een indexatieachterstand. Je opgebouwde pensioen wordt dan steeds minder waard. Vanaf 2009 is de achterstand voor gepensioneerden 14,97% en voor actieven 12,75%.

Rekenvoorbeeld gepensioneerde
Stel, Andrea ging in 2008 met pensioen. Haar pensioenuitkering bedroeg toen € 25.000,- bruto per jaar. Als haar pensioen volledig was aangepast aan de stijging van de prijzen dan had zij in 2017 een pensioenuitkering van € 25.000*1,1497 = € 28.742,5 bruto per jaar. Omdat er in die jaren maar één keer is geïndexeerd met 0,18% bedraagt haar pensioenuitkering nu € 25.000*1,0018 = € 25.045,-

Rekenvoorbeeld actieve deelnemer
Mark is op 1 januari 2012 in dienst gekomen bij equensWorldline. Op zijn Uniform Pensioenoverzicht 2017 ziet hij dat hij € 2.000,- aan pensioen heeft opgebouwd per 1 januari 2017. De lonen zijn in die periode met 3,25% gestegen maar de opgebouwde pensioenen zijn niet geïndexeerd. Als dat wel zo was geweest dan had Mark nu € 2.000*1,0325 = € 2.065 opgebouwd pensioen gehad.

4. Hoe ziet de toekomst eruit?

Op basis van de huidige ontwikkelingen in de financiële markten is de kans dat uw pensioen de komende vijf jaar volledig wordt geïndexeerd zeer klein. Er is een kleine kans dat SPE in de komende vijf jaar uw pensioen gedeeltelijk kan indexeren.

5. Repareren van de indexatieachterstand

Ben je lekker aan het werk en is je pensioen nog lang niet in zicht? Dan is het goed om te kijken of je de gevolgen van de indexatieachterstand kan inlopen. Bijvoorbeeld door extra te sparen, je hypotheek af te lossen of via een verzekeraar extra pensioen op te bouwen. Een financieel adviseur kan je helpen bij het maken van een financiële planning voor de toekomst.

Lees meer over het indexatiebeleid

Comments are closed.